Javno vođenje „Radničko samoupravljanje – između emancipatorskog projekta i neuspelog eksperimenta?“

Javno vođenje „Radničko samoupravljanje – između emancipatorskog projekta i neuspelog eksperimenta?“ realizovano je u zgradi nekadašnje firme Metalservis u Karađorđevoj ulici 65, u petak 7. juna 2013. od 18 do 19 časova. Danas se na toj lokaciji nalazi Fakultet za medije i komunikacije univerziteta Singidunum.

Obilazak i razgovor „Radničko samoupravljanje – između emancipatorskog projekta i neuspelog eksperimenta?“ bio je posvećen nasleđu jugoslovenskog socijalizma, čiji je cilj otvaranje prostora za zajedničko promišljanje:

-Emancipatorskog nasleđa socijalizma, u prvom redu ideja i praksi čiji cilj je trebalo da bude oslobođenje rada i čoveka i društvo zasnovano na solidarnosti, vrednosti rada po sebi i autonomiji individue i društva u celini

-Ideološke upotrebe tih ideja u svrhu legitimizacije tadašnjeg sistema;

-Promišljanje u kojoj meri je to nasleđe relevantno danas u traganju za alternativama dominantnoj organizaciji društvenog života.

Tokom obilaska zradnicko_samoupravljanjegrade govorilo se o ideji i praksi radničkog samoupravljanja u Jugoslaviji kao obliku ekonomske demokratije i uslovu za istinsku političku jednakost. Utemeljeno u pravu radnih ljudi da putem radničkih saveta sami upravljaju preduzećem i odlučuju o rezultatima svoga rada, samoupravljanje je postepeno uvođeno od pedesetih godina dvadesetog veka. Tokom ovog javnog vođenja bilo je reči i o kompleksnosti i protivrečnostima koje je nosilo uvođenje samoupravljanja u Jugoslaviji, napetosti koje su se pojavljivale u njegovom ostvarivanju, kao i načina na koji je ono oblikovalo tadašnju društvenu strukturu. O radničkom samoupravljanju govorili su Mladen Lazić, profesor sa odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Kraus, nekadašnji direktor firme Metalservis i drugi.

Naredni javni obilasci biće posvećeni mesnim zajednicama kao osnovnom obliku samoupravnog organizovanja građana/ki na lokalnom nivou i način ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja; omladinskim radnim akcijama koje su tokom svog postojanja 1947 – 1981 odigrale ogromnu ulogu u izgradnji zemlje i u kojima je volonterski učestvovalo stotine hiljada uglavnom mladih ljudi iz zemlje i sveta i studentskom pokretu iz juna 1968 koji je u svojim zahtevima integrisao elemente kritike realnog socijalizma i kapitalizma, ukazujući na nedostignute ideale slobode i emancipacije u jugoslovenskom društvu. Urednica programa i moderatorka je Marijana Stojčić.

Obilazak je održan u organizaciji Foruma za primenjenu istoriju uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe u okviru projekta „Istorija u pokretu – Dijalog sa prošlošću“.

This entry was posted in Multimedija and tagged , , . Bookmark the permalink.