Video vodič - Sabirni logor na Ušću. Prinudni rad i evropski imperijalizam

Video dokumentacija vođenja od Muzeja savremene umetnosti do Parka prijateljstva, 21.10.2012U okviru ovog javnog vođenja govorilo se o sabirnom logoru Organizacije Tot koji se od avgusta 1942. godine nalazio na samom ušću Save u Dunav. Od njegovog formiranja radno sposobni zatvorenici logora na Sajmištu prebacivani su u novoizgrađeni sabirni logor Organizacije Tot (Organisation Todt - OT). Odavde su zatvorenici upućivani na prisilni rad u okupiranu Srbiju ili u Rajh, ali i u druge okupirane zemlje. Logor poluvojne građevinske-tehničke firme Organizacije Tot se sastojao od nekoliko desetina drvenih baraka i bio je ograđen bodljikavom žicom.

Tokom ovog javnog vođenja bilo je reči i o istoriji prinudnog rada i radnih logora sa posebnim osvrtom na period 19. veka kada su imperijalističke sile osnivale radne logore u kolonijama radi totalne eksploatacije radne snage kolonizovanih naroda, koji su proglašeni „divljim“ i „necivilizovanim“. Evropski imperijalizam 19. veka može da se smatra prvom etapom sinteze rasističkog masakra i potpune kapitalističke eksploatacije radne snage, koja će doći do savršenosti u nacističkim logorima.

Vođenje su pripremili i realizovali Maja Kantar, Nenad Lajbenšperger i Rena Redle.
Javna vođenja se realizuju kao organizovane posete sa vodičima, a bave se razumevanjem elemenata istorijskih fašističkih ideologija i analizom pojava fašizma u savremenom društvu. Vodiči i vodičice su osobe koje su svojim radom, istraživanjem ili iskustvom povezani sa određenom lokacijom i/ili tematikom. Namera tih aktivnosti je da se razvija praksa sećanja koja povezuje prošlost i savremeno iskustvo, u cilju prepoznavanja rasističkih, nacionalističkih i drugih šovinističkih, eksploatatorskih i diskriminatornih odnosa u društvu.